Pořadatelské podmínky

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov (dále jen akce) každoročně pořádá firma Auviex s.r.o., Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, z.s. a ÚOP České Budějovice – Národní památkový ústav. Akce se skládá z dílčích společenských, uměleckých, kulturních, vzdělávacích a zábavních produkcí. Pořadatelské podmínky se vztahují na všechny produkce uvedené pod hlavičkou nebo ve spolupráci s MHF. Za místa konání akce se považují všechny prostory a místa, kde probíhají jakékoliv produkce, akce a kde jsou poskytovány či zajišťovány jakékoliv služby související s akcí a jejími partnery, včetně pořádání dalších doprovodných akcí pořadatele či partnerů a veškeré případné další prostory, které nesou označení pořadatele a partnerů akce. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Zakoupením vstupenky na kteroukoliv produkci akce či návštěvu produkce bez nutnosti nákupu vstupenky návštěvník potvrzuje souhlas s uvedenými pořadatelskými podmínkami.
 2. Návštěvníci akce jsou povinni respektovat a dodržovat pokyny pořadatelů a pracovníků bezpečnostní agentury. V případě nedodržení takových pokynů jsou zástupci pořadatele, případně pracovníci bezpečnostní agentury oprávněni rozhodnout o vyvedení návštěvníka z místa konání akce. 
 3. Pracovníci pořadatelské služby a bezpečnostní agentury jsou k dispozici k ochraně návštěvníků a zajištění bezpečnosti v místě konání produkcí.
 4. Kompetence a povinnosti pracovníků pořadatelské služby a bezpečnostní agentury: 
  1. kontrola vstupenek při vstupu do místa konání koncertu či festivalové akce a kdykoli v jejich průběhu vč. namátkových kontrol; 
  2. osobní prohlídka při vstupu do areálu (pro všechny návštěvníky platí přísný zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); 
  3. vyvedení osoby z místa konání koncertu či festivalové akce (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, osoby ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smluvní podmínky o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek, osoby pod vlivem omamných látek a další osoby které svým chováním ovlivňují hladký průběh produkce nebo ohrožují bezpečnost návštěvníků);
  4. zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost, ostraha majetku pořadatele.
 5. V průběhu konání produkcí platí přísný zákaz fotografování s bleskem a pořizování audiovizuálních záznamů vystupujících umělců.
 6. V průběhu konání produkcí je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření, a to včetně elektronických cigaret. Po skončení produkcí je kouření umožněno pouze na místech k tomu určených pořadatelem. 
 7. V rámci akce je pořizován obrazový a zvukový záznam v podobě fotografií a videozáznamů, a to pro účely prezentace festivalu a jeho propagaci. Návštěvníci vstupem na místa konání produkcí udělují souhlas se zaznamenáním projevů osobní povahy a jeho možného užití pořadatelem, v rámci spolupráce s partnery či podporovateli festivalu, a to včetně plnění smluvních povinností vůči takovým subjektům. Návštěvníci koncertů mají právo odmítnout udělit souhlas s fotografováním či pořizováním videozáznamů a také následně souhlas odvolat. V případě odmítnutí či odvolání souhlasu tak můžete učinit elektronicky emailem na adresu info@festivalkrumlov.cz.
 8. Nákupem vstupenek souhlasíte s použitím vaší emailové adresy k informování o změnách, přesunech nebo zrušeních. Emailová adresa bude poskytnuta MHF Český Krumlov a prodejní síti.

PŘÍSTUPNOST NA PRODUKCE

 1. Přístup na dílčí produkce akce je umožněn pouze osobám s platnou vstupenkou, nejedná-li se o produkci volně přístupnou, tj. bez nutnosti nákupu vstupenky. 
 2. Přístup na dílčí produkce akce nebude umožněn návštěvníkům, kteří jsou nevhodně oblečeni a zjevně pod vlivem alkoholických, jiných omamných či psychotropních látek.
 3. Při vstupu do místa konání produkce  je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole na vyžádání pracovníků bezpečnostní agentury či pořadatelské služby. V případě odmítnutí kontroly nebude návštěvník do prostor akce vpuštěn.
 4. Návštěvníkům je zakázáno vodit nebo vnášet do místa konání produkcí zvířata, s výjimkou asistenčních psů. Jejich přítomnost je návštěvník povinen oznámit zástupci pořadatele nejméně 1 den před konáním produkce telefonicky nebo e-mailem na info@festivalkrumlov.cz. 
 5. Návštěvníkům je zakázáno vnášet do místa konání produkcí zbraně jakéhokoliv druhu, výbušné, hořlavé, toxické či další látky či předměty, které by mohly přímo či nepřímo ohrozit zdraví návštěvníků.
 6. Ve všech místech konání produkcí platí pro návštěvníky přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm a pyrotechnikou, a to včetně vypouštění tzv. balónků štěstí.
 7. Návštěvníkům je zakázáno vnášet do hlediště nápoje a občerstvení. 
 8. Vstup na místa konání akce se otevírá 1 hodinu před zahájením produkce a uzavírá se 5 minut před jejím začátkem. O případné úpravě otevření místa konání akce rozhoduje vždy pořadatel.
 9. Návštěvníci jsou povinni zaujmout svá místa v místě konání produkce s dostatečným časovým předstihem před začátkem produkce, a to nejpozději 10 minut před začátkem koncertu, není-li na vstupence uvedeno jinak. Při pozdním příchodu může být návštěvník do místa konání produkce vpuštěn pouze během potlesku a budou mu nabídnuta náhradní místa nebo místo na stání, případně může být vpuštěn až během oficiální přestávky. O vpuštění pozdě příchozích rozhoduje pořadatel akce. 
 10. V případě působení omezení v oblasti pořádání kulturních akcí vydanými orgány moci výkonné jsou návštěvníci povinni strpět dodatečné podmínky pro vstup na produkce. Aktuální podmínky pro vstup budou dostupné na oficiálních webových stránkách pořadatele, sociálních sítích a prostřednictvím prodejce vstupenek. Mezi takové podmínky patří například: předložení o bezinfekčnosti, negativní PCR test, měření tělesné teploty při vstupu na místo konání produkce, povinnost nosit v místech konání produkcí ochranné prostředky ad. 

PRŮBĚH PRODUKCÍ

 1. Návštěvníci jsou povinni respektovat rezervace míst v místě produkce učiněné pořadatelem. 
 2. Návštěvníci produkcí jsou povinni svým chováním nenarušovat průběh organizace produkce ani samotného průběhu produkce. Pokud ani přes upozornění pořadatele nebo zástupce bezpečnostní služby návštěvník neuposlechne pokynu, může být z produkce neprodleně vykázán.
 3. Pro vstup na produkce platí, že návštěvníci dodržují dress code a jsou vhodně společensky oblečeni, pokud není pořadatelem určeno jinak. Pro jednotlivá místa konání platí následující pravidla:
  • Produkce  konané ve venkovním přírodním prostředí mohou být ovlivněné počasím, proto doporučujeme návštěvníkům vzít tyto vlivy v úvahu při volbě oblečení a obutí.
  • Na produkce, které se konají v interiérech zámku, je zakázán vstup v obuvi s jehlovými podpatky.
  • Na produkce v konané v církevních prostorách je zakázán vstup s odhalenými rameny.
 4. Návštěvníkům produkcí je zakázáno přemísťovat židle v hledišti, odnášet deky, pláštěnky, případně další vybavení dočasně poskytnuté k užívání pořadatelem.

VSTUPENKY

 1. Prodej a platnost vstupenek
 • Prodej vstupenek zajišťuje výhradně společnost Ticketportal prostřednictvím svých oficiálních smluvních kamenných prodejen, autorizovaných prodejců a vlastního oficiálního online prodeje na adrese www.ticketportal.cz. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť Ticketportal festival nezodpovídá. 
 • Vstupenky jsou prodávány v pořadí uskutečněných objednávek do naplnění kapacity hledišť.
 • Neprodané vstupenky budou k zakoupení v místě konání koncertu hodinu před jeho začátkem.
 • Padělání vstupenek je trestné.
 • Vstupenka opravňuje k jednomu vstupu na akci, po opuštění místa konání pozbývá platnosti.
 • Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu a místo a je platná pouze s kontrolním ústřižkem (v případě vstupenek zakoupených na kamenných prodejnách) a platným čárovým kódem (v případě vstupenek zakoupených online).
 • Pečlivě si zkontrolujte, zda jsou údaje na vstupence bezchybné, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 1. Uplatnění slev na vstupném
 • Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P – sleva 30 % po předložení příslušného dokladu.
 • Děti do 6 let vstup zdarma bez nároku na vlastní místo.
 • Děti od 6 do 15 let – sleva 50 % po předložení příslušného dokladu.
 • Senioři nad 65 let – sleva 10 % po předložení příslušného dokladu.
 • Jednotlivé slevy nelze sčítat.
 1. Refundace vstupného
 • Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.
 • Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že pořadatel akci zruší bez náhrady. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě nákupu vstupenky do data určeného pořadatelem akce. Poštovné a balné se nevrací.
 • Na vrácení vstupného nemá majitel vstupenky nárok v případě změny termínu či lokace akce z důvodu tzv. vyšší moci. V takovém případě vstupenky zůstávají v platnosti na nově stanovený termín či místo produkce, pokud pořadatel neurčí jinak.
 • Na vrácení vstupného nemá majitel vstupenky nárok v případě předčasného ukončení produkce z důvodu tzv. vyšší moci (například nepřízeň počasí), přičemž za předčasné ukončení se považuje přerušení po 15 a více minutách. 
 • Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě zakoupení vstupenky.

ZMĚNY V PROGRAMU

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v programu (datum, obsazení, místo konání). Takové změny jsou neprodleně oznámeny na oficiálních webových stránkách www.festivalkrumlov.cz, případně na sociálních sítích akce.
 2. V případě nepřízně počasí u koncertů konaných v Pivovarské zahradě pořadatel může přesunout program do prostor Zámecké jízdárny. 
 3. V případě nepřízně počasí kdy pořadatel nenabízí náhradní místo konání produkcí si vyhrazuje právo posunout začátek představení až o 120 minut.

PODĚKOVÁNÍ

Vážení návštěvníci, věříme, že tyto pořadatelské podmínky přijmete s pochopením a jejich respektováním pomůžete nerušenému průběhu festivalových produkcí. Děkujeme vám.

Generální partner

Hlavní partneři

Oficiální partneři

Oficiální dopravce

Festival se koná za laskavé podpory